Disclaimer

Algemeen.

Welkom op de website van Isabel NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15, ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nr. 593597 en met ondernemingsnummer RPR Brussel – BE 0455.530.509. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Informatie en aansprakelijkheid.

Isabel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen. Isabel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Gebruik.

U verbindt er zich toe
a) de website als een goed huisvader te gebruiken
b) de informatie op de website niet te gebruiken op een wederrechtelijke wijze of op een wijze waardoor er inbreuk wordt gepleegd op de rechten van Isabel of van derden,
c) geen gebruik te maken van de website zodat deze of de daarmee verbonden soft- of hardware bewust wordt beschadigd of de werking ervan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent bewust wordt belemmerd of onderbroken.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Opgave en registratie van persoonsgegevens.

De bezoeker beschikt over de mogelijkheid om tijdens zijn bezoek
a) formulieren in te vullen waarbij bepaalde gegevens worden medegedeeld (bijv. aanvraag voor informatie, inschrijving voor workshops, sollicitatieformulieren enz…),
b) een e-mail met bepaalde gegevens naar Isabel te verzenden. Hierbij worden het emailadres en de opgegeven gegevens door Isabel bewaard in een databank en verwerkt voor louter interne doeleinden zoals marketing, interne organisatie, klantenbeheer, profilering, prospectie. De verstrekte gegevens kunnen evenwel ook worden doorgegeven aan derden of aan de met Isabel verbonden partners of ondernemingen.

Privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht.

Isabel verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. U heeft overeenkomstig de Wet van 11 December 1998 recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Het recht op inzage en eventuele correctie kan u uitoefenen door een mail te sturen naar Privacy-Zoomit@codabox.com.

Bij gebruik van dit e-mailadres wijst Isabel NV u erop dat enkel de vragen met betrekking tot de algemene voorwaarden en de verwerking van persoonlijke gegevens in acht zullen worden genomen. Voor andere onderwerpen vraagt Isabel NV u om andere kanalen te gebruiken:

voor vragen over het gebruik van Zoomit, kunt u terecht in de rubriek Support op www.zoomit.be.
voor vragen over een ontvangen document in Zoomit kunt u terecht bij de verzender van het document.
voor vragen over uw toepassing voor internetbankieren, gelieve contact op te nemen met uw bank.
Intellectuele eigendomsrechten.

Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data (‘informatie’) alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Isabel of aan derden. Isabel WebSign, Isabel Business Suite en Isabel zijn geregistreerde handelsmerken van Isabel. Het is niet toegestaan de op en via deze website aangeboden informatie, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s of andere bestanddelen te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Links naar andere websites.

De website bevat kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners (bijvoorbeeld klanten of Installation, Solutions, Software en Training Partners), of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Isabel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Privacy-Zoomit@codabox.com. Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht is het Belgisch recht van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Bij gebruik van dit e-mailadres wijst Isabel NV u erop dat enkel de vragen met betrekking tot de algemene voorwaarden en de verwerking van persoonlijke gegevens in acht zullen worden genomen. Voor andere onderwerpen vraagt Isabel NV u om andere kanalen te gebruiken:

voor vragen over het gebruik van Zoomit, kunt u terecht in de rubriek Support op www.zoomit.be.
voor vragen over een ontvangen document in Zoomit kunt u terecht bij de verzender van het document.
voor vragen over uw toepassing voor internetbankieren, gelieve contact op te nemen met uw bank.